Filter op...03 augustus 2021 - Waar meld ik mijn schade?

Informatiefolder van de Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden:

07 augustus 2020 - Nieuwe prognose bodemdaling

Doordat Frisia vooralsnog verderop gaat winnen dan gepland, schuift ook de bodemdalingsschotel op.

Trefwoorden: Frisia Zout

01 juli 2020 - Stroomschema - Waar meld ik mijn schade?

Per 1 juli 2020 is er in Nederland nog één loket voor schades door delfstoffenwinning.

Trefwoorden: Ministerie EZK

27 mei 2020 - Advies Auditcommissie herziene resultaten nulmeting

Het herziene monitoringsrapport van Frisia Zout over 2018 is een verbetering vergeleken bij de oorspronkelijke versie, oordeelt de Commissie.

Trefwoorden: Frisia Zout

03 maart 2020 - Brief minister EZK aan TK betr advies Auditcommissie 2018.

Minister Wiebes zegt de Tweede Kamer toe er op toe te zien "dat Frisia niet start met de winning voordat Frisia de nulmetingen volledig op orde heeft."

Trefwoorden: Ministerie EZK

19 november 2019 - Brief Wetterskip betr Samenwerkingsovereenkomst

Wetterskip Fryslân wil helpen de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst uit te werken, schrijven secretaris-directeur Bijlsma en dijkgraaf Paul van Erkelens.

Trefwoorden: Wetterskip Fryslân, Samenwerkingsovereenkomst

18 maart 2019 - Samenwerkingsovereenkomst

Op 18 maart 2019 ondertekenden Frisia Zout, gemeente Harlingen, provincie Fryslân en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen deze overeenkomst. De minister van Economische Zaken en Klimaat hechtte er een brief aan, net de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. Ook die brieven zijn bij de Downloads te vinden.

Trefwoorden: Samenwerkingsovereenkomst, Frisia Zout, Stichting Bescherming Historisch Harlingen, Gemeente Harlingen, Provincie Fryslân

11 maart 2019 - Adhesiebetuiging Minister EZK betr Samenwerkingsovereenkomst

"De gemaakte afspraken [...] komen tegemoet aan het doel van uw Stichting als ook aan het bedrijfsbelang van Frisia", schrijft Minister Wiebes.

Trefwoorden: Samenwerkingsovereenkomst, Ministerie EZK

01 maart 2019 - Adhesiebetuiging SodM voor Samenwerkingsovereenkomst

Inspecteur-generaal Kockelkoren schrijft: "De overeenkomst regelt dat de communicatie vroegtijdig, actief, open, transparant en tweezijdig zal zijn. [...] naar de bewoners [is dat] een noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen."

Trefwoorden: Staatstoezicht op de Mijnen, Samenwerkingsovereenkomst

15 mei 2018 - Risico's zoutwinning - uit rapport Staat van de sector zout - SodM 2018

Het Staatstoezicht zette in 2018 de risico's van zoutwinning op een rijtje.

Trefwoorden: SodM

15 mei 2018 - Risico's Harlingen - uit Staat van de sector zout - SodM 2018

Het Staatstoezicht op de Mijnen bekeek in 2018 specifiek de risico's van zoutwinning voor Harlingen.

Trefwoorden: SodM

15 mei 2018 - Rapport SodM Staat van de sector zout 2018

Trefwoorden: SodM

19 april 2016 - Manifest Friese overheden

In 2016 verwoorden alle Friese gemeenten en provincie Fryslân in een Manifest de zorgen van inwoners en bedrijven in gebieden waar gas- en zoutwinning plaatsvindt.

Trefwoorden: Provincie Fryslân, Gemeente Harlingen